PSYCHOTERAPIA TOMASZ SAWIŃSKI

Regulamin psychoterapii

REGULAMIN PSYCHOTERAPII

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług przez GABINET PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ Tomasz Sawiński ul. Czwartaków 3/11, 43-303 Bielsko-Biała, NIP: 5471977949, czyli  konsultacji i sesji psychoterapeutycznych przeprowadzanych przez psychoterapeutę integratywnego Tomasza Sawińskiego, nazywanego dalej psychoterapeutą. 

§ 1 Usługi i jakość świadczenia usług

1. Psychoterapeuta  świadczy usługi w gabinecie w Bielsku-Białej, Pauza. Projekt Psyche, Soma i Polis, ul. Piastowska 52, oraz online za pośrednictwem aplikacji WhatsApp i Skype albo telefonicznie.
2. Psychoterapeuta  świadczy usługi zgodnie z Kodeksem Etyki Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej i obowiązującymi w Polsce przepisami.
3. Psychoterapeuta  ukończył  kurs psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, kwalifikowane szkolenie zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia, oraz brał  udział w licznych szkoleniach i warsztatach z psychoterapii.
4. Psychoterapeuta jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.
5. Psychoterapeuta poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

§ 2 Poufność sesji i dobro pacjenta

1. Uzyskane w toku psychoterapii informacje na temat pacjenta są chronione tajemnicą.
2. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności – związanych z dobrem pacjenta – może on zostać skierowany na konsultację do innego specjalisty (np. psychiatry).
3. Decydując się na rozpoczęcie leczenia pacjent zobowiązuje się do:
– systematycznego uczestnictwa w terapii,
– terminowego regulowania należności za nią.
4. Leczenie rozpoczyna się po uzgodnieniu:
– obszarów do pracy terapeutycznej,
– oczekiwanych rezultatów.
5. Pacjent może zakończyć psychoterapię w dowolnym momencie. Jednak dla jego dobra i trwałości uzyskanych efektów zaleca się zaplanowanie jej zakończenia.
6. Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w sesji terapeutycznej tylko za zgodą opiekuna prawnego.
7. Psychoterapeuta, mając na względzie dobro pacjenta, ma prawo przerwać sesję psychoterapii, jeśli pacjent jest pod wpływem środków zmieniających świadomość, jak np. alkohol.  

§ 3 Zasady bezpieczeństwa sesji online

1. Psychoterapeuta i pacjent  korzystają z komputerów, na których jest zainstalowany aktualny i legalny system operacyjny  oraz włączona „zapora ogniowa” firewall  oraz najnowsza wersja oprogramowania do komunikacji Skype lub WhatsApp.
2. Psychoterapeuta  i pacjent zobowiązują się korzystać z profili na platformach takich, jak np. Skype czy WhatsApp, zabezpieczonych hasłem  i nie udzielać dostępu osobom trzecim.
3. W pomieszczeniu podczas sesji terapeutycznej online nie mogą przebywać osoby trzecie, chyba że po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez pacjenta i psychoterapeutę.
4. Psychoterapeuta  nie udostępnia osobom trzecim komputera, z którego korzysta  na potrzeby prowadzenia sesji.
5. Psychoterapeuta  nie odpowiada za bezpieczeństwo systemów do przekazywania danych, takich jak Skype, WhatsApp, połączenie telefoniczne. Pacjent decydując się na sesję online zgadza się na korzystanie z zewnętrznych dostawców usług. zna oraz akceptuje regulaminy i politykę bezpieczeństwa tych dostawców, zdaje sobie sprawę z ewentualnego ryzyka i będzie stosował się do zasad minimalizowania tego ryzyka w szczególności do zasad określanych przez ten regulamin.

§4 Sposób rezerwacji sesji psychoterapii oraz płatności

1. Sesje psychoterapeutyczne w gabinecie oraz online można rezerwować za pośrednictwem systemu rezerwacji i formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.gabinet-psychoterapeuty.eu, wysyłając e-mail na adres media.profi84@gmail.com / tomasz@gabinet-psychoterapeuty.eu albo dzwoniąc na numer +48  694 814 799.
2. Podczas rezerwacji sesji należy podać wymagane dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail, jak też  – zależnie od proponowanego sposobu komunikacji podczas sesji psychoterapeutycznej, np. nicka Skype czy numeru telefonicznego.
3. Podanie podczas rezerwacji danych przez pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych psychoterapeucie oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
4. Jeśli pacjent  korzysta z systemu rezerwacji na stronie www.gabinet-psychoterapeuty.eu:
– sesja online jest płatna za pomocą systemu Przelewy24 przed sesją,
– sesja w gabinecie może być płatna  za pomocą systemu Przelewy24 lub po zakończeniu sesji w gabinecie.
4. Jeśli pacjent nie korzysta z systemu rezerwacji terminu sesji na stronie www.gabinet-psychoterapeuty.eu, lecz rezerwuje termin sesji telefonicznie albo za pomocą formularza kontaktowego:
–  sesja w gabinecie może być płatna  po jej zakończeniu,
– potwierdzeniem rezerwacji sesji online jest jej wcześniejsze opłacenie  przelewem na konto:
GABINET PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ Tomasz Sawiński
Nr konta: 98 1050 1070 1000 0097 5792 6069 ING
Po dokonaniu przelewu należy przesłać potwierdzenie SMSem na numer telefonu: + 48 694 814 799.
5. Płatność za sesję jest zgodna z cennikiem dostępnym na stronie www.gabinet-psychoterapeuty.eu.

§ 5 Zmiana i odwoływanie rezerwacji

1. Każdą wizytę stacjonarną i online można odwołać bezpłatnie najpóźniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz@gabinet-psychoterapeuty.eu, SMSem na numer telefonu + 48 694 814 799  albo za pomocą systemu rezerwacji.
2. Nieterminowe odwołanie sesji bez względu na powód skutkuje koniecznością zapłacenia za nią.
3. Rezerwacje sesji online nie opłacone do godziny 22:00 wieczorem  w dniu  poprzedzającym termin rezerwacji  uznane są za anulowane.
4. Jeśli połączenie z przyczyn technicznych nie będzie możliwe do zrealizowania psychoterapeuta i pacjent zrealizują sesję online w uzgodnionym najbliższym możliwym terminie.
5. Spóźnienie się pacjenta na zarezerwowany termin sesji w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian.
6. Psychoterapeuta zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu sesji najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania zaproponuje pacjentowi nowy termin sesji. W przypadku braku akceptacji nowego terminu sesji psychoterapeuta zwróci pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty.
6. Psychoterapeuta dokona zwrotu płatności pacjentowi w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu sesji zgodnie z regulaminem.

§ 6 Reklamacje

1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z psychoterapią za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tomasz@gabinet-psychoterapeuty.eu.
2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. GABINET PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ Tomasz Sawiński  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
2. Wszelkie spory między psychoterapeutą a pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między psychoterapeutą, a pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby GABINET PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ Tomasz Sawiński.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2022 r. 

Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.